Lesreglement Tennispark Mariahoeve B.V.

Inschrijfbepalingen:

 • De tennislessen worden verzorgd door Tennispark Mariahoeve B.V.
 • Plaatsing na de inschrijfdatum is alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een geschikte groep.
 • Een normaal lesuur duurt 60 minuten. Er wordt 50 minuten lesgegeven door de leraar. 10 minuten van het lesuur zijn bedoeld om zelf te spelen.
 • Een mini-les duurt 45 minuten. Hiervan wordt er 40 minuten lesgegeven. 5 minuten van het lesuur zijn bedoeld om zelf te spelen.
 • De lessen worden gegeven op in overleg met Tennispark Mariahoeve B.V. en de trainer vast te stellen tijdstippen. Het lesschema en de data worden aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld.
 • Tennispark Mariahoeve B.V. streeft ernaar een ieder in te delen conform het lesopgaveformulier. Doch Tennispark Mariahoeve B.V. behoudt zich het recht voor om bij de groepslessen af te wijken van de door de cursist opgegeven groepsgrootte. Bij verandering wordt voor de start van de eerste les contact opgenomen met de cursist.
 • Na inschrijving dient U ten alle tijden het lesgeld te voldoen. Bij uitblijven van betaling staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist.

 

Afwezigheid/Vervallen van Lessen:

 • Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan worden maximaal 2 lessen ingehaald. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training: op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, of op een, in overleg met de trainer te bepalen tijdstip, worden ingehaald.
 • Ziekte of afwezigheid van de cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.
 • Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.
 • Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan de trainer, op aangeven van Tennispark Mariahoeve B.V. deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen les(sen) kan de cursist achteraf niet inhalen.

 

Kwaliteit:

 • Tennispark Mariahoeve B.V. zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.
 • De trainer zal, behalve aan speltechnische en spel tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessure preventie.

 

Slotbepalingen:

 • De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 15.
 • Bij voortijdige beëindiging van de cursus door de cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. Tennispark Mariahoeve B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.
 • Heeft U nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met Tennispark Mariahoeve B.V.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tennispark Mariahoeve B.V.